ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability